Poker siden

Det finnes ingen lovregler som regulerer poker direkte. Det finnes altså ikke – kanskje ingen overraskelse – en egen pokerlov. Dette kan i utgangspunktet tilsi at rettstilstanden er noe uklar.

Lotteriloven

Den aktuelle hjemmel bør først og fremst søkes i lov om lotterier m.v. av 1995. Det følger av § 5, 1. ledd jf. § 6 at: «Lotteri kan bare avholdes til inntekt for et humanitært eller samfunnsnyttig formål», og da først etter at myndighetene har gitt tillatelse til dette.

Det springende punkt blir etter dette om poker omfattes av «lotteri»?

Det følger av lotteriloven § 1, 1. ledd bokstav a at «lotteri» forstås som «virksomhet der deltakerne mot innskudd kan erverve gevinst som følge av trekning, gjetning eller annen fremgangsmåte som helt eller delvis gir et tilfeldig utfall». Det er altså tre kumulative vilkår som må oppfylles: 1. Det må være innskudd. 2. Det må være gevinst. 3. Det må være innslag av tilfeldighet for gevinstutbetalingen. I tillegg kreves det at det foreligger en «virksomhet».

Poker er uten tvil et pengespill. Hele spillets ånd er bygd opp rundt risikoen ved å tape det som ligger i potten. En kan selvfølgelig spille om andre ting enn penger, men det som ligger i potten må være betydningsfullt for deltagerne. Penger er imidlertid det mest vanlige. Dersom det spilles uten denne risikofaktoren faller for eksempel muligheten til å bløffe bort (bløffe = spille en hånd som du vet ikke er den beste, men du håper at motparten kaster seg når du satser slik at du vinner potten).

Vilkårene om innskudd og gevinst er utvilsomt oppfylt. Spørsmålet er imidlertid om hvem som vinner potten er et resultat av «et helt eller delvis tilfeldig utfall»? Sagt med andre ord: Er det et ferdighetsspill eller baserer det seg på flaks?

For å vinne i poker er det en rekke ulike faktorer som må kombineres. En må spille etter posisjon på bordet, en må lære seg å kjenne de andre spillerne bla. ved mimikk og måten de spiller ulike hender på og selvfølgelig er det en viss porsjon flaks med tanke på hvilke kort man får på hånden. Det er utvilsomt slik at poker må anses å falle utenfor ordlyden «helt…tilfeldig utfall»? Spørsmålet blir videre om det kan anses å oppfylle vilkåret om «delvis…tilfeldig utfall»?

En naturlig forståelse av «delvis» er problematisk. Er det tilstrekkelig med kun 10 % flaks, eller må det stilles større krav? Det riktige må vel være at det i hvert fall kreves en nevneverdig grad av flaks. Nøyaktig prosentsats på denne er det vanskelig å si noe om, og må vel måtte vurderes konkret i det enkelte typetilfelle.

Pokertypene For å kunne klarlegge hvor stort innslag av flaks det er i poker må en sondre mellom forskjellige pokertyper. Den pokertypen som de fleste kjenner er nok den vanlige 5 – korts pokeren (five card draw), der hver spiller holder 5 lukkede kort på hånden med muligheter for bytte etter en satserunde. Denne typen har et vesentlig element av flaks ettersom det ikke er noen åpne kort i spillet (kort som alle deltakerne kan se). Men en profesjonell eller habil pokerspiller kan også i dette spillet minimalisere flaksen ned til et minimum ved anvendelse av sannsynlighetsberegning og odds. I tillegg vil en dyktig spiller utnytte sin posisjon på bordet, og satse de andre ut av spillet dersom han ønsker det. Det evige pokermantra er å spille «tight but aggressiv». Dette innebærer å ikke spille mange hender, men når du først spiller en hånd, tar du kommandoen. En som ser hver gang kan ikke vinne i poker.

I stud – poker (5 card og 7 card) minimaliseres flaksen ytterligere ettersom det er åpne kort på bordet. Her blir det mye enklere å se hvordan ens egen hånd ligger an i forhold til de andre, og det er lettere å utnytte andre spilleres mimikk når de får kortene.

Pokerspillet over alle pokerspill er imidlertid Texas hold`em. Reglene er som følger: Før spillet begynner legger de to første spillerne til venstre for dealeren i et visst beløp. Den første til venstre kalles small blind, og den neste big blind. Disse må altså legge i et bestemt beløp blindt. F. eks. 5 kroner for small blind, og 10 kroner for big blind. Det opereres gjennomgående ikke med en fast anteinnsats fra de andre spillerne i dette spillet. Etter dette får hver spiller to lukkede kort på hånden, deretter er det første satserunde. For å se må man minimum legge i det beløp big blind har lagt. Man kan selvfølgelig kaste seg. Etter denne runden legges 3 åpne kort midt på bordet (flop). Dette er felles kort som alle kan benytte seg av i tillegg til de man har på hånden. Det satses også etter floppen. Et nytt kort legges (the turn), ny satserunde. Et siste kort legges (the river), ny satserunde. Fra og med floppen kan alle passe i rundene, det vil si at de ikke satser. Dersom alle passer kommer det et nytt kort, men dersom noen satser må man selvfølgelig satse med for å være med til neste runde. Poenget er å ha den beste femkortskombinasjonen av de to lukkede kortene man har på hånden, og de fem felles kortene på bordet.

Hold `em er et pengespill, det er hele fire satserunder! Spillet er bygd opp på en slik måte at flaksen kan minimaliseres for en dyktig spiller. Ved at det er fem felles kort på bordet kan en for eksempel i gitte situasjoner vite at man har den beste hånden (en såkalt «cinch hand» eller «the nuts»). Dersom det ligger et par på bordet, og du har et likens par på hånden som gjør at du har fire like, kan du ikke bli slått (da forutsatt at det ikke er muligheter for en straight flush).

«Hall of fame»

Resultater fra «World series of poker», viser at det kan stilles spørsmålstegn ved hvor mye flaks spillet innebærer for en dyktig spiller. Mesterskapet anses som VM i poker, og avholdes hvert år på Binion`s Horseshoe Hotell and Casino i Las Vegas. I 2002 turneringen var det hele 7595 deltagere! Finalebordet avgjøres med No limit Texas hold `em. Stu Unger har vunnet tre ganger, Johnny Moss tre ganger, Doyle Brunson to og Johnny Chan to. Det sier seg selv at det ikke bare kan være flaks å vinne over flere tusen spillere både to og tre ganger. Det er imidlertid slik at dette er profesjonelle spillere, for oss andre er det nok ikke til å stikke under en stol at det er betydelige elementer av flaks inne i bildet. En må vel derfor konkludere med at poker som hovedregel er et spill med et «delvis…tilfeldig utfall». Det vil være en rettsteknisk svært ugunstig regel om man skulle ha et unntak for profesjonelle spillere.

Lotteritilsynets mening

Lotteritilsynet er også av den mening at poker omfattes av «lotteri». I en uttalelse sier de at «per i dag vil det ikke bli gitt tillatelse til å avholde poker, selv om deler av omsetningen skulle tilfalle et lotteriverdig formål. Internasjonalt, blir «offisiell» poker oftest tilbudt i tilknytning til kasino. Norske myndigheter har foreløpig ikke åpnet for kasinodrift. Dette er senest slått fast av Stortingets behandling av Ot.prp. nr. 44 (2002 – 03), se Innst. O. nr. 124 (2002 – 03) kap. 2.6. Brudd på lotteriloven er straffbart, jfr. lotteriloven § 17″. Ved «grov overtredelse» straffes man «med bøter eller fengsel inntil tre år». For uaktsomme straffes man med «bøter eller fengsel inntil ett år».

Kan du spille med gutta? Som nevnt ovenfor er det lotterivirksomhet som er ulovelig uten tillatelse. Spørsmålet er hva som nærmere ligger i denne bestemmelsens bruk av ordet «virksomhet»?

Virksomhetsbegrepet er et tilbakevendende tolkingsproblem i jussen. Det må imidlertid være slik at det ikke er et autonomt begrep. Det må tolkes i relasjon til den loven det befinner seg i. Forarbeidene til lotteriloven er forholdsvis tause med tanke på hvordan det skal forstås i relasjon til denne, praksis er spinkel, og en må derfor holde seg til ordlyden. En slags allmenn akseptert definisjon på virksomhet er en aktivitet med økonomisk karakter. Både sporadiske pokerlag blant kamerater, og mer organiserte former for turneringer må sies å falle inn under denne definisjonen, men i andre lover og praksis stilles det visse tilleggskrav. Det er et moment som taler for virksomhet at det dreier seg om en viss vedvarende og regelmessig aktivitet, nok et moment er at den som driver virksomheten tjener penger på denne og faste lokaler kan også tale for at vilkåret er oppfylt. Folketrygdloven § 1 – 10 kan være en retningslinje i vurderingen.

Det er vel ikke tvilsomt at dersom man avholder regelmessige pokerlag, på fast sted og der «huset» tar en del av potten, rammes man av forbudet i lotteriloven. Mer tvilsomt er det om sporadiske kameratlag rammes av bestemmelsen. Dersom man av og til avholder pokerlag, på forskjellige steder og der «huset» ikke skummer av potten, er det tvilsomt om man rammes av bestemmelsen. Dette vil i tilfelle – etter min mening – være en utvidende tolking av bestemmelsen, og må kunne sies å befinne seg i faresonen i forhold til legalitetsprinsippet. Rettstilstanden – de lege lata – er imidlertid uklar. Lotteritilsynet ble spurt om et standpunkt på dette området, men etter gjentatte forsøk var det fortsatt ikke et klart svar å få. Rettstilstanden må karaktiseres som usikker.

Straffebudene og en artig dom

Straffeloven inneholder også bestemmelser som er svært lik lotterilovens. §§ 298 og 299 rammer de «som gjør sig en næring af Lykkespill». Som «Lykkespill» regnes pengespill der det «vindesyge Øiemed fremtræder som det fremherskende». Bestemmelsene er svært lik lotterilovens i innhold, og drøftelsen ovenfor må sies å gjøre seg gjeldende på lik linje. Bestemmelsene er imidlertid svært lite anvendt i praksis, og det er derfor lotteriloven man i første rekke må se hen til. Det finnes imidlertid èn høyesterettskjennelse som omhandler paragrafene. I Rt. 1938 s. 815 ble en som hadde leid ut rom mot fast betaling per uke til personer som skulle benytte det til pokerspill, ikke rammet av strl. § 298. Flertallet mente at han ved utleien ikke kunne sies å ha gjort seg næring av lykkespill (Dissens 3 – 2). Beskrivelsen av rommet var som følger: «I en politirapport er oplyst at det i rummet ikke var annet bohave enn et bord og en benk og ellers nogen tomkasser som blev brukt som stoler». Det er vel ikke tvilsomt at det her har foregått seriøs pokerspilling. Rommet var for øvrig lokalisert i Fjøsangerveien i Bergen. Leien for rommet (kr. 15) ble betalt uanhengig av pot -pengene, retten tok forbehold om at tilfellet nok ville ha blitt rammet dersom leien var avhengig av potten.

Digresjon

Som en digresjon kan nevnes at spillegjeld ikke kan rettslig innkreves, jfr. straffelovens ikrafttredelseslov § 12, 1. ledd. Som et paradoksalt motstykke til dette kan det etter sikker rett ikke kreves tilbakesøkt allerede betalt spillegjeld med hjemmel i den ulovfestede regel om condictio indebiti.

Internet

I kjølvannet av Internets inntog har det kommet et hav av sider som tilbyr pokerspill online. Er dette lovlig?

Ja det er det. Når du spiller på utenlandske servere rammes dette ikke av norsk lov. Det negative motstykke til dette er at du ikke kan kreve inn pengene med hjemmel i norsk lov, og du må derfor foreta en «seriøsitetssjekk» av sidene før du begynner å spille.

Skattefuten skal imidlertid allikevel legge sin klamme hånd på gevinsten din (heia Norge!). Gevinsten skal beskattes som vanlig inntekt, men du har en frigrense på 10 000 kr per spill ifølge ligningsmyndighetene. Tjener du over denne må du skatte for hele beløpet. Det er du selv som må oppgi gevinsten til skattemyndighetene. Når det gjelder poker er det tvilsomt hva som kan betegnes som «et spill». Er det én hånd? Eller nettogevinst etter en helaften ved bordet? Hva med turneringer? Rettstekniske hensyn taler for at et spill er én hånd ettersom det ville bli svært komplisert å regne ut nettogevinst etter en hel kvelds spilling. Man måtte vel da ha sendt handhistory til futen dersom man spilte på nett, og ført logg dersom man spilte live. Når det gjelder turneringer må den beste regel være å regne én turnering som et spill.

Et annet skattemessig problem er om poker skal regnes som arbeidsinntekt eller kapitalinntekt? Dette har stor betydning for skattesatsen. Hva løsningen er her er vanskelig å si noe sikkert om.

Europakommisjonen har i Gambelli – dommen uttalt at det ikke skal være forskjellsbehandling av skattlegging av spill i den enkelte stat. Det strider mot dette prinsippet at norske myndigheter opererer med absolutt skattefritak for alle spill fra norsk tipping. Norske myndigheter har ikke tatt et markant standpunkt til dommen, og utviklingen her blir interessant.

For de spesielt interesserte er linkene under informative i forhold til rettstilstanden omkring skattlegging av pokergevinster.

De lege ferenda

Poker er et fantastisk fascinerende spill. Det er fullt forståelig at det ikke tillates å drive organisert pokervirksomhet, ettersom dette vil kunne få uheldige ringvirkninger for en rekke mennesker. Personlig er jeg uenig i norske myndigheters standpunkt, men det ville være egoistisk av meg å ikke ha i mente alle de som lider av såkalt «spillegalskap». Dette er et alvorlig problem for de det gjelder. Når det derimot gjelder sporadiske kameratlag, mener jeg det vil være unødvendig detaljstyring dersom dette skulle rammes av lotterilovens straffebestemmelse. Når ikke huset skummer av potten, er det ingen som uten egen risiko, gjør seg rik på andres ulykke. Dette bør derfor være tillatt, og som det følger av drøftelsen ovenfor, er en slik tolking av ordlyden i lotterilovens § 1 ikke urimelig.